V rámci své činnosti nabízí spolek signály.cz grantový program. Jde o finanční podporu vybraných projektů (dobrých skutků) uživatelů webu. Cílem programu je i kromě reálné podpory projektů a nápadů podpořit aktivitu mladých, solidaritu mezi lidmi a prezentovat příklady dobré praxe.

Podmínky pro získání grantu

Grant se vyhlašuje formou výzev prostřednictvím webových stránek dobryskutek.signaly.cz. Součástí vyhlášení grantu je časový harmonogram a maximální částka, kterou je možné získat. Vyhlášení výzvy je v kompetenci Realizačního týmu signály.cz.

Do programu může přihlásit svůj projekt skupina uživatelů webu signály.cz, kde předkladatel musí být autorizovaným uživatelem webu signály.cz mladší 28 let.

Odkaz na aktuální výzvu.

Předkladatel zašle popis projektu (žádost) e-mailem na adresu dobryskutek@signaly.czNení žádný předepsaný formulář nebo forma. Rozsah cca 1 – 2 A4. Snažíme se o co nejmenší byrokracii a dostupnost pro všechny zájemce. Realizační tým má právo kdykoliv rozhodnout o změnách v pravidelech programu.

Žádost musí obsahovat:

 • název projektu
 • jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a nick na Signálech žadatele
 • kontaktní údaje: e-mail a telefon
 • seznam osob, které budou projekt spolu realizovat (min. další 2) – stačí nick na Signálech
 • zařazení do kategorie (je-li vyžadováno)
 • hlavní cíle projektu (jaké pozitivní změny chce dosáhnout)
 • popis cílové skupiny, lokace (pro koho je určen a kde bude projekt probíhat)
 • popis projektu – průběh realizace
 • zapojení žadatelů (co konkrétně budou vykonávat)
 • harmonogram (kdy se bude realizovat)
 • jednoduchý rozpočet (jaké náklady a na co budou potřeba)

V případě přidělení dotace musí být projekt realizován do určeného data a řádně vyúčtován (tj. zaslány kopie účetních dokladů). V tištěných nebo elektronických výstupech projektu je nutné uvést informaci o podpoře z programu Dobrý skutek na signály.cz. Bližší podrobnosti budou poskytnuty předkladatelům úspěšných žádostí.

Posuzování a hodnocení projektů

O přidělení dotace rozhoduje porota (ředitel signály.cz, z.s. a nominovaní členové Realizačního týmu a případně zástupce partnerů grantového programu nebo spolku signály.cz). Porota vybere projekty, které obdrží finanční podporu.

Plánovaný rozpočet projektu nemá žádný vliv na posuzování žádosti. Po vyhodnocení žádostí budou všichni žadatelé elektronickou formou vyrozuměni o schválení či zamítnutí grantu.  

Komunikace projektů na signály.cz

 1. V případě získání finanční dotace je žadatel povinen prezentovat na signály.cz po dohodě s redakcí webu informace o projektu a poskytnout několik fotografií.
 2. Natočit 1 jednoduché video o realizaci projektu o délce min. 2 min a poskytnout je signály.cz k uveřejnění na internetu. 
 3. Ve všech tištěných výstupech a videích uvádět informaci o podpoře z dotace signály.cz.

Cílem je podělit se s ostatními uživateli o své zkušenosti, poskytnout příklad dobré praxe, motivovat druhé a prezentovat svoji činnost. Děkujeme za vstřícnost a ochotu.

Výše poskytnutého grantu

Výše poskytnutého grantu závisí na aktuálním množství získaných finančních prostředků v programu Dobrý skutek. Vždy je zveřejněna spolu s výzvou.

Finanční prostředky pro grantový program Dobrý skutek

Finanční podporu programu zajistila organizace CREDO CZ – nadační fond a signály.cz, z.s.

Program Dobrý skutek je možné podpořit zasláním finanční částky na účet veřejné sbírky spolku 2600540640/2010 s variabilním symbolem 111 nebo odesláním DMS. Děkujeme všem dárcům.